فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

سوالات کامل درس 3 تاریخ یازدهم انسانی

سوالات کامل درس 3 تاریخ یازدهم انسانی ، نوشته شده در تصاویر رسمی صفحات کتاب تاریخ 11 انسانی

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (17) فارسی هشتم / راه خوشبختی

دانلود جزوه آموزشی درس (17) فارسی هشتم / راه خوشبختی. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس هفدهم پایه هشتم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تصاویر .

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (16) فارسی هشتم / پپرنده آزادی - کودکان سنگ

جزوه آموزشی درس (16) فارسی هشتم / پپرنده آزادی - کودکان سنگ. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس شانزدهم پایه هشتم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (14) فارسی هشتم / پیاد حسین (ع)

جزوه آموزشی درس (14) فارسی هشتم / پیاد حسین (ع). این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس چهاردهم پایه هشتم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (13) فارسی هشتم / ادبیات انقلاب

جزوه آموزشی درس (13) فارسی هشتم / ادبیات انقلاب . این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس سیزدهم پایه هشتم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (12) فارسی هشتم / شیر حق

جزوه آموزشی درس (12) فارسی هشتم / شیر حق. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس دوازدهم پایه هشتم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است : - ذکراهداف آموزشی درس -توضیح کلی درباره درس - تاریخ ادبیات بسیار کامل و با جزئیات همراه با تصاویر جذاب شخصیت .

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (11) فارسی هشتم / پرچم داران

جزوه آموزشی درس (11) فارسی هشتم / پرچم داران . این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس یازدهم پایه هشتم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است ذکراهداف آموزشی درس ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (10) فارسی هشتم / قلم سحرآمیز - دونامه

جزوه آموزشی درس (10) فارسی هشتم / قلم سحرآمیز - دونامه. این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس دهم پایه هشتم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است . ذکراهداف آموزشی درس ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی درس (9) فارسی هشتم / نوجوان باهوش - آشپززاده وزیر - گریه امیر

جزوه آموزشی درس (9) فارسی هشتم / نوجوان باهوش - آشپززاده وزیر - گریه امیر . این درسنامه بسیار کامل است و به تمام جزئیات درس نهم پایه هشتم کتاب فارسی پرداخته است . از جمله مواردی که در این درسنامه به آن پرداخته شده است ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی